Finanse publiczne

Mieszkaniec płacąc różnego rodzaju podatki z pewnością jest zainteresowany tym, gdzie trafiają jego pieniądze i na co są przeznaczane. Należy podkreślić, że tylko część z nich jest kierowana do budżetu miasta. Znacząca część zasila budżet państwa.

Finanse publiczne to ogół zasad gromadzenia środków pieniężnych przez władze publiczne oraz wykorzystywania tych środków. W szczególności, w świetle ustawy o finansach publicznych, finanse publiczne obejmują procesy: gromadzenia dochodów i przychodów publicznych, wydatkowania środków publicznych, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Jak i również zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzania środkami publicznymi, zarządzania długiem publicznym oraz rozliczania z budżetem Unii Europejskiej.

Finanse publiczne dzielą się na:

  • Finanse państwa;
  • Finanse jednostek samorządu terytorialnego;
  • Finanse systemu ubezpieczeń społecznych.

Co to są finanse publiczne?

Finanse publiczne to dział prawa obejmujący procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Pieniędzmi publicznymi dysponuje parlament, uchwalając budżet na dany rok. Z kolei Minister Finansów czuwa nad wykonaniem budżetu i zarządza sektorem finansów publicznych, który tworzą:

  • organy władzy i administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorządy województwa) oraz ich związki;
  • jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
  • państwowe i samorządowe fundusze celowe;
  • państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki, a także państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze, NFZ oraz samodzielne publiczne ZOZ-y;
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych.

Czy każdy dokłada się do finansów publicznych?

Finanse publiczne to wszystkie środki, jakimi dysponuje państwo i jakie wydaje na podstawie przepisów prawa. Z finansów publicznych finansuje się szkoły i palcówki służby zdrowia. Opłaca się to wszystko, co zapewnia państwu normalne i poprawne funkcjonowanie. Niestety nie zawsze finanse publiczne są w takiej samej kondycji. O tym, jak wygląda budżet państwa, decyduje to, jakie podatki są doprowadzane.

Każda władza stara się, by finanse publiczne utrzymać w jak najlepszej kondycji. Nie zawsze jest to łatwe. Niekiedy konieczne są kredyty. Kondycja finansów publicznych zależy tęż od tego, w jakim stanie jest gospodarka państwowa. Jeśli przynosi na zyski i rozwija się, to finanse publiczne mają się lepiej. Każde funkcjonujące przedsiębiorstwo i każdy prywatny przedsiębiorca łoży na poczet państwa. Każdy pracownik dokłada się do tego, by finanse publiczne miały się lepiej. Każdy, kto pracuje, odprowadza podatki i dzięki temu ma swój wkład w budżet państwa.