Zasiłek przedemerytalny – komu należy się świadczenie?

Ideą wprowadzenia zasiłku przedemerytalnego jest ochrona osób, które z jakichś przyczyn nie mogą wykonywać pracy, a przez wiele lat były sumiennymi pracownikami. To specjalne pieniądze pozwalające osobom w wieku przedemerytalnym, ale zbliżającym się do okresu ochronnego, przetrwać trudne chwile, gdy pozostaną bez pracy. Warto więc dowiedzieć się, komu dokładnie przysługuje oraz jak go uzyskać.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Wysokość zasiłku przedemerytalnego, podobnie jak wszystkie inne przepisy dotyczące tego zagadnienia, wynikają z aktu prawnego, jakim w tym przypadku jest ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Sama wysokość świadczenia jest oczywiście zmienna i podlega waloryzacji na zasadach wymienionych w wyżej wspomnianej ustawie.

Obecnie, zgodnie z przepisami, które pojawiły się na rynku 1 marca 2019 roku, zasiłek przedemerytalny wynosi dokładnie 1140 złotych oraz 99 groszy. Jednak ta wartość podlega różnym czynnikom, które kształtują wysokość wypłacanego świadczenia. Celem tego działania jest przede wszystkim chęć przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia. To sprawia, że osoby zwolnione nie są zmuszone do panicznego i natychmiastowego szukania nowego miejsca zatrudnienia na krótki okres do momentu przejścia na emeryturę.

Zasiłek przedemerytalny a praca

Jak podaje portal Poradnikprzedsiebiorcy.pl, „Osoba otrzymująca zasiłek przedemerytalny ma prawo do podjęcia pracy w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Musi jednak pamiętać, że istnieją określone limity, których przekroczenie może spowodować obniżenie świadczenia lub jego zawieszenie”1.

Oznacza to zatem, że osoby, którym przysługuje wyżej wymieniony zasiłek mogą ubiegać się o pracę, która:

  • nie jest pracą z tytułu działalności gospodarczej i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
  • nie jest pracą przynoszącą dochody z tytułu czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pracy w policji, ABW czy Agencji Wywiadu oraz SKW, SWW czy CBA. Mowa tu także o Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej oraz pracy w SOP;

Tak samo nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej może spowodować zawieszenie zasiłku.

Komu należy się świadczenie?

Świadczenie zasiłku emerytalnego przysługuje osobom, które były zatrudnione na umowę o pracę i zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; które prowadziły działalność pozarolniczą i ogłosiły upadłość; które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek przedemerytalny przysługuje zwolnionym w odpowiednim wieku. Ma zapewnić im szansę na utrzymanie się, a jednocześnie by dać im szansę na spokojne znalezienie zatrudnienia.

 

1 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dorabianie-na-swiadczeniu-przedemerytalnym, dostęp: 12.06.2019r.