Przychód a dochód – jaka jest różnica?

Osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej powinna zapoznać się z podstawowymi pojęciami podatkowymi. Warto dowiedzieć się, na czym polega oraz czym różnią się przychód oraz dochód. Rozróżnienie tych pojęć przyda Ci się w rozumieniu przepisów prawa oraz zasad ekonomii.

Te dwa pojęcia dość często zamiennie się używa, co jest błędem, ponieważ w rzeczywistości oba te sformułowania dotyczą odrębnych kwot. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny mieć dużą wiedzę oraz znajomości aktualnych przepisów prawnych i ustawy o rachunkowości.

Czym jest przychód?

Terminem „przychód” określa się wszystkie środki wpływające do kasy lub w przypadku osób prywatnych do portfela. Przychody uzyskuje się z pracy, prowadząc działalność gospodarczą, świadcząc pracę nakładczą albo zarabiając na wynajmie nieruchomości. Przychód przedsiębiorcy jest najczęściej wartość sprzedanych produktów, towarów i usług. Zgodnie z ustawą o PIT do przychodów zalicza się przede wszystkim:

  • Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi;
  • Świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym;
  • Faktura VAT — odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług;

Podsumowując, przychód stanowią wszelkie przepływy finansowe prowadzące do uzyskania dochodu.

Czym jest dochód?

Terminem ,,dochód” nazywa się wszystkie osiągnięte przychody, pozostałe po odjęciu kosztów ich uzyskania oraz składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). W sytuacji, gdy przychód jest większy niż koszty związane z jego osiągnięciem, wówczas mamy do czynienia z dochodem. Dochód można analizować w dwóch aspektach:

  • Nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego – dochód netto;
  • Nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem — dochód brutto.

Dochód stanowi realne odzwierciedlenie sytuacji finansowej firmy, ponieważ przedstawia informację o rzeczywiście wypracowanym zysku lub poniesionej stracie.

Różnice między przychodem a dochodem

We współczesnej rachunkowości, terminy przychód i dochód często występują zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że oba sformułowania tyczą się odrębnych wartości. Różnica między przychodem a dochodem jest znacząca dla prawidłowego rozliczenia się urzędem skarbowym.

Dochód to czysty zysk z danej transakcji, już po odliczeniu wszystkich niezbędnych opłat. Z kolei przychód – to ogólna wartość pieniężna, która nie przedstawia rzeczywistego stanu rzeczy.
Co do wartości – przychód jest większy kwotowo od dochodu, który pomniejszony musi zostać o koszty uzyskania przychodu. Dochód netto z kolei pomniejszony jest jeszcze o podatek dochodowy od osób fizycznych lub od osób prawnych. Dochód może przyjmować wartości ujemne – stanowi wówczas stratę – dlatego jest realnym źródłem wiedzy o wypracowanym przez firmę zysku. Przychód jest mało wiarygodnym odzwierciedleniem kondycji przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia ponoszonych przez nie kosztów.

Zarówno przychód, jak i dochód pojawiają się w każdej deklaracji podatkowej. Choć to dochód jest bezpośrednią podstawą do opodatkowania, należy pamiętać, że oblicza się go na podstawie przychodu.