Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach, którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępnych zarówno w placówkach publicznych, jak i u partnerów prywatnych.

Z Karty Dużej Rodziny może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki w szkole;
 • Karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z członków rodziny. Należy pamiętać, że karta przyznawana jest niezależnie od dochodu uzyskanego w rodzinie. Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Popularna ogólnopolska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 16 czerwca 2014 r. to głównie system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od Nowego Roku 2019 karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Z karty mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne — te osoby kartę otrzymają na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Ta karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Kartę otrzymają członkowie rodziny wielodzietnej, które są:

 • Osobami posiadającymi obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
 • Cudzoziemcami mającym miejsce zamieszkania w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy;
 • Osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zniżki daje Nam karta?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Rodzina przede wszystkim skorzysta ze zniżek na: przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy nawet paliwa. Karta ta ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Gdzie mogę wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Zrobimy to także — jeśli zostanie upoważniony do zbierania wniosków — w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek możemy także złożyć za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). W momencie ubiegania się o Kartę muszą być spełnione warunki jej otrzymania — tj. posiadanie minimum trójki dzieci. W związku, z czym rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje karta bez względu na to, czy są małżeństwem.

Kartę Dużej Rodziny otrzymamy wypełniając odpowiedni wniosek. Poza tym potrzebne będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Takich jak: dowód osobisty lub paszport, oświadczenia, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci.

 • w przypadku rodzica małżonka jednego z rodziców, tj. macochy lub ojczyma – dowodu osobistego lub paszportu oraz aktu małżeństwa;
 • przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dowód osobisty lub paszport, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • Osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – muszą przedstawić oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemca – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenia na pobyt w kraju.

Przygotowane do wydania karty dane są spersonalizowane i czekają na odbiór w urzędzie. O możliwości odbioru zainteresowani zostaną poinformowani przez pracownika urzędu.